بازدید فرماندار درمیان از برگزاری جشنواره خاوران شناسی در شهر گزیک

چاپ

فرماندار درمیان از برگزاری جشنواره خاوران شناسی با محوریت معرفی شهر گزیک بازدید کرد.

۰ متشکریم از لطف شما